Brain Storming nyelvtanulási segédletei

BRAIN STORMING több mint 20 éves nyelvoktatási és fordítói tapasztalata és gyakorlata által kiérlelt módszerek és segédletek tárháza.

Friss topikok

1658 német szó ajándékba némettanulóknak – avagy, német szavak a magyarban (Q-Z)

2012.06.27. 00:34 aforizmágus

Magyarban is használatos német szavak szótára

Bevezetést lásd:
***


- Q (8) -

1. qualifiziert – 1. minősített; 2. szakképzett
2. r, Qualität, -, -en, 1. minőség, kvalitás; 2 képesség, kvalitás
3. e, Quantität, -, -en, mennyiség, kvantitás
4. r, Quark, -(e)s, -e, 1. túró; 2. VACAK, SEMMISÉG
5. s, Quartier, -s, -e, szállás, kvártély
6. r, Quartz, -es, -e, kvarc
7. e, Quote, -, -n, hányad
8. r, Quotient, -en, -en, (menny) hányados (kvóciens)

***

- R (116) -

1. e, Raab(2), -, Rába (Raab a németben Győr neve is!)
2. s, Rad, -(e)s, -ä-er, 1. kerék; 2. kerékpár
3. radieren h. 1. radíroz; 2. (műv) karcol
4. s, Radio, -(e)s, -s, -s, rádió
5. raffinieren h. finomít
6. raffiniert 1. finomított; 2. kifinomult; 3. rafinált, körmönfont
7. e, Rampe, -, -n, 1. feljáró; 2. (vasút) rakodó; 3. rivalda
8. randalieren h garázdálkodik
9. r, Rang, -(e)s, - ä-e, rang, rendfokozat
10. rangieren h. 1. (vasút) rendez, tolat; 2. (rangsorban) sorol
11. rapid - gyors
12. e, Raspel, -, -n, reszelő, ráspoly
13. raspeln h. reszel
14. e, Rasse, -, -n, faj(ta)
15. e, Rate, -, -n, 1. (ker) részéet; 2. részesedés, járulék, ráta
16. rationalisieren h. ésszerűsít, racionalizál
17. r, Raub, -(e)s, 1. rablás; 2. zsákmány
18. rauben h (el)rabol
19. reagieren h. (vissza)hat, reagál
20. reaktionär - reakciós
21. real 1. való(ságos), reális; 2. dologi, tárgyi
22. realisieren h. megvalósít, realizál
23. e, Realität, -, -en, 1. valóság, realitás; 2. (tb) tények
24. r, Rebell, -en, -en, lázadó, rebellis
25. rebellieren h. fellázad
26. rebellisch – lázadó, rebellis
27. reduzieren h. csökkent, redukál
28. e, Reede, -, -n, (hajó) rév
29. r, Reeder, -s, -, hajótulajdonos
30. e, Referenz, -, -en, ajánlás
31. referieren h. előad, referál
32. reflektieren h. 1. (fényt) visszaver; 2. igényt tart, reflektál; 3. gondolkodik, elmélkedik
33. reformieren h. (meg)reformál
34. e, Regel,, -, -n, szabály
35. regeln h. szabályoz
36. e, Regie, -, -i/en, 1. jövedék; 2. rezsi; 3. (film v. szính) rendezés
37. regieren h. uralkodik
38. s, Regiment, -(e)s, -e, (kat) ezred
39. e, Region, -, -en, táj(ék), régió
40. registrieren h. 1. lajstromoz, bejegyez, iktat; 2. feljegyez, regisztrál
41. regulär 1. szabályos; 2. reguláris
42. regulieren h szabályoz
43. r, Reim, -(e)s, -e, 1. rím; 2. rigmus, versike
44. reimen h. 1. rímel; 2. sich ~ a) rímel; b) összeillik, összefér
45. r, Reis(1), -es, -e, rizs
46. reissen(1) h. 1. (el)tép, (el)szakít; 2. ránt, húz; 3. cibál, rángat; 4. rajzol; 5. szaggat
47. e, Reklamation, -, -en, felszólamlás
48. e, Reklame, -, -en, reklám
49. reklamieren h. reklamál
50. r, Rekrut, -en, -en, újonc, rekruta
51. e, Relation, -, -en, viszony(lat)
52. s, Relikt, -(e)s, e, maradvány
53. e, Reliqui/e, -, -n, ereklye
54. s, Rendezvous, -, -, légyott, találka
55. renovieren h. renovál
56. reorganisieren h újjászervez
57. e, Reparation, -, -en, 1. (meg- v. ki-)javítás; 2. jóvátétel
58. reparieren h. 1. megjavít, megreparál; 2. jóvátesz, reparál
59. e, Reportage, -, -n, tudósítás, riport
60. r, Reporter, -s, -, tudósító
61. r, Repräsentant, -en, -en, képviselő
62. repräsentieren h. reprezentál; 2. képvisel
63. reproduzieren h. 1. felidéz, reprodukál; 2. másol
64. e, Republik, -, -en, köztársaság
65. e, Reserve, -, -n, 1. tartalék; 2. tartózkodás
66. reservieren h. fenntart, rezervál
67. e, Residenz, -, -en, székhely
68. e, Resistenz, -(e)s, ellenállás
69. r, Respekt, -(e)s, tisztelet, respektus
70. respektieren h. tisztel, respektál
71. s, Restaurant, -s, -s, étterem, vendéglő
72. restaurieren h. helyreállít, restaurál
73. retardieren h. késleltet
74. e, Retorte, -, -n, lombik, retorta
75. r, Rettich, -(e)s, -e, retek
76. e, Revanche, -, -n, ’. viszonzás; 2. bosszú, reváns; 3. (sp) visszavágó mérkőzés
77. e, Reverenz, -, -en, 1. tisztelet, reverencia; 2. bók
78. revidieren h. átvizsgál, revideál
79. richtig 1. helyes, jó; 2. igazi; 3. csakugyan, igaz(án)
80. r, Ring, -(e)s, -e, 1. gyűrű; 2. körút; 3. (sp) szorító, ring
81. riskieren h. (meg)kockáztat
82. rivalisieren h. vetélkedik
83. e, Rivalität, -, -en, vetélkedés
84. robust – erős, tagbaszakadt
85. r, Rocken, -s, -, rokka
86. r, Roggen, -s, rozs
87. r, Rollanden, -s, -ë-, 1. ablakredőny; 2. kirakatredőny
88. e, Rolle, -, -n, 1. görgő, henger; 2. tekercs; 3. mángorló; 4. szerep
89. rollen(1) h. 1. gördít; 2. (össze)csavar; 3. mángorol; 4. dübörög
90. rollen(2) i. gördül, gurul
91. r, Roman, -s, -e, regény
92. romantisch 1. romantikus; 2. regényes, romantikus
93. rosa - rózsaszínű
94. e, Rose, -, -n, rózsa
95. r, Rosmarin, -s, rozmaring
96. r, Rost, -(e)s, -e, 1. rozsda; 2. rostély
97. rosten h. (i.) megrozsdásodik
98. rot, röter, rötest, - piros, vörös
99. s, Rotwild, -(e)s, rőtvad
100. röcheln h. hörög
101. röntgen h.(meg)röntgenez
102. e, Röte, -, -n, pír, vörösség
103. e, Rubrik, -, -en, rovat
104. r, Ruck, -(e)s, -e, lökés
105. e, Ru/ine, -, -n, rom
106. rund 1. kerek; 2. gömbölyű
107. e, Runde, -, -n, 1. kör(járat); 2. kerekség, gömbölyűség
108. e, Runzel, -, -n, ránc
109. runzeln h. 1. ráncol; sich ~ ráncosodik
110. r, Russe, -n, -n, orosz (ember)
111. e, Russin, -, -nen, orosz (nő)
112. rutiniert – gyakorlott, ügyes
113. e, Rübe, -, -n, répa
114. rücken(1) h. (el)tol, (el)mozdít
115. rücken(2) i. mozdul
116. rückwärts 1. hátra(felé); 2. hátul

***

- S (174) -

1. sabotieren h. szabotál
2. r, Sack, -(e)s, -ä-e, 1. zsák; 2. zseb; 3. zacskó
3. sacken h. zsákol
4. r, Safran, -s, -e, (növ) sáfrány
5. r, Saft, -(e)s, -ä-, 1. nedv; 2. lé
6. saftig 1. leves(es); 2. (átv) vaskos
7. e, Sage, -, -n, (mende)monda
8. e, Saison, -, -s, idény
9. r, Salat, -(e)s, -e, saláta
10. r, Saldo, -s, -s, (Salden, Saldi) egyenleg
11. r, Salon, -s, -s, szalon
12. s, Salut, -(e)s, -e, üdvözlet, tisztelgés
13. salutieren h. (kat) tiszteleg
14. s, Salz, -es, -e, só
15. salzen h. (meg)sóz
16. e, Sandale, -, -n, szandál
17. r, Sang, -(e)s, -ä-e, ének
18. r, Sanitäter, -s, -, (kat) szanitéc
19. e, Sardine, -, -n, szardínia
20. r, Satellit, -en, -en, csatlós
21. e, Satire, -, -n, gúnyirat, szatíra
22. r, satz, -es, -ä-e, 1. ugrás; 2. üledék; 3. készlet; 4. (nyelvt) mondat; 5. (nyomd) szedés
23. s, Schach, -(e)s, sakk(játék)
24. e, Schachtel, -, -n, doboz, skatulya
25. r, Schal, -s, -e, sál
26. e, Schanzen, -, -n, sánc
27. schanzen h. sáncol
28. e, Schar, -, -en, sereg
29. r, Scharm, -(e)s, báj
30. schattieren h. árnyékol
31. e, Scheme, -s, -s, minta, vázlat
32. scheuern h. 1. dörzsöl; 2. súrol
33. r, Schi, -s, -er, (sp) sí
34. e, Schinene, -, -n, sín
35. r, Schild(1), -(e)s, -e, pajzs
36. s, Schild(2), -(e)s, -er, 1. cégér, cégtábla; 2. névtábla; 3. címke; 4. (címke) ellenző
37. e, Schindel, -, -n, zsindely
38. r, Schinder, -s, -, 1. gyepmester, sintér; 2. (átv) embernyúzó
39. r, Schinken, -s, -, sonka
40. schlampig – lompos, rendetlen
41. r, Schleim, -(e)s, -e, nyál(ka)
42. schleimig – nyálas, nyálkás
43. r, Schlendrian, -s, -e, 1. nemtörődömség, rendetlenség; 2. nemtörődöm v. rendetlen ember
44. e, Schleppe, -, -n, 1. (ruha)uszály; 2. (gúny) kíséret, slepp
45. schleppen h. 1. hurcol, húz, vonszol, vontat; 2. cipel; 3. sich ~ vánszorog
46. r, Schlitz, -es, -e, nyílás, rés
47. schlitzen h. (fel)hasít
48. r, Schluck, -(e)s, -e, korty
49. schlucken h. (le)nyel
50. r, Schluss, Schlusses, Schüsse, 1. (be)zárás; 2. befejezés, berekesztés, vég
51. schmatzen h. 1. csámcsog; 2. cuppant
52. e, Schminke, -, -n, (arc)festék
53. schminken h. 1. kifest, kendőz; 2. sich ~ (ki)festi v. kendőzi magát
54. r, Schmirgel, -s, csiszoló(szer)
55. schmirgeln h. csiszol, smirgliz
56. schmutzig 1. piszkos; 2. romlott, illetlen; 3. fösvény, fukar
57. r, Schnaps, -es, -ä-e, pálinka
58. e, Schnauze, -, -n, 1. (áll) orr, pofa; 2. (edény) száj, torok, csőr
59. schneidig – jóvágású, nyalka
60. r, Schnitt, -(e)s, -e, vágás, metszés
61. r, Schock(1), -(e)s, -e, 1. lökés, rázkódás; 2. idegsokk
62. s, Schock(2), -(e)s, -e, 1. csomó, halom; 2. hatvan darab
63. s, Schokolade, -, -n, csokoládé
64. r, Schopf, -(e)s, -ö-e, 1. üstök; 2. (toll)bóbita
65. schräg – ferde, rézsútos
66. e, Schublade, -, -n, fiók
67. e, Schule, -, -n, 1. iskola; tanítás
68. schulen h. 1. tanít, oktat; 2. iskoláz, képez; 3. leckéztet; 4. idomít, dresszíroz
69. r, Schulmeister, -s, -, iskolamester
70. r, Schuster, -s, -, cipész
71. r, Schwabe(1), -n –n, sváb (ember)
72. e, Schwabe(2), -, -n, svábbogár
73. r, Schwager, -s, -ä-, sógor
74. e, Schwalbe, -, -n, fecske
75. r, Schwindel, -s, 1. szédülés; 2. szédelgés
76. e, Schwindelei, -, -en, csalás, szélhámosság
77. schwindeln h. 1. szédül; 2. szédeleg, szélhámoskodik, csal
78. r, Schwindler, -s, -, csaló, szélhámos
79. e, Sekte, -, -n, szekta
80. e, Sektion, -, -en, 1. boncolás; 2. (ügy)osztály; 3. körzet, kerület, csoport
81. e, Sekunde, -, -n, másodperc
82. r, Sellerie, -s, -s; e, Sellerie, -, -n, zeller
83. e, Semmel, -, -n, zsemle
84. e, Sentimentalität, -, -en, érzelgősség
85. separat – külön, elkülönített
86. separieren h. 1. elkülönít; 2. sich ~ elkülönül
87. e, Seri/e, -, -n, sorozat, széria
88. servieren h. felszolgás, tálal
89. e, Servi/ette, -, -n, asztalkendő, szalvéta
90. sicher 1. bizto(nságo)s, veszélytelen; 2. biztos, bizonyos
91. s, Signal, -s, -e, 1. jel(adás), jelzés; 2. jelző(berendezés)
92. signieren h. 1. jelöl; 2. aláír
93. simpel 1. egyszerű; 2. együgyű
94. e, Situation, -, -en, helyzet
95. r, Sitz, -es, -e, 1. ülés; 2. ülőhely; 3. székhely; 4. (állandó) lakhely
96. sitzen h. (i.) 1. ül; 2. van vhol; 3. tartózkodik, lakik
97. r, Skandal, -s, -e, 1. botrány; 2. lárma
98. skandalös - botrányos
99. e, Skizze, -, -n, 1. vázlat(rajz); 2. (irod) karcolat
100. skizzieren h. (fel)vázol
101. e, Socke, -, -n, zokni
102. s, Sofa, -s, -s, pamlag
103. r, Sold, -(e)s, -e, 1. (kat) zsold; 2. bér
104. e, Sole, -, -n, sósvíz, sólé
105. solid 1. alapos; 2. megállapodás, szolid
106. e, Solidarität, -, szolidaritás
107. e, Sonde, -, -n, szonda
108. sortieren h. osztályoz, kiválogat
109. sozial – társadalmi, szociális
110. sozialisieren h. szocializál, társadalmasít
111. sozialistisch – szocialista
112. r, Spagat, -(e)s, -e, spárga
113. sparen h. 1. megtakarít; 2. (pénzzel) takarékoskodik; 3. kímél
114. e, Spargel, -s, -, (növ) spárga
115. speichern h. (el)raktároz, felhalmoz
116. e, Speise, -, -n, étel
117. e, Speisekammer, -, -n, éléskamra
118. e, Sphäre, -, -n, 1. éggömb, szféra; 2. gömb
119. spicken h. 1. tűzdel, spékel; 2. megtöm, megtűzdel
120. r, Spinat, -(e)s, -e, paraj, spenót
121. r, Spion, -, -n, kém
122. e, Spionage, -, -n, kémkedés
123. spitz 1. heyges; 2. vékony; 3. (átv) csípős, éles
124. e, Spitze, -, -n, 1. csúcs, hegy; 2. (átv) vminek az éle; 3. csipke
125. spitzen h. kihegyez, meghegyez
126. r, Sport, -(e)s, -e, sport
127. r, Sportler, -s, -, sportoló, sportember
128. spritzen(1) h. 1. fecskendez; 2. öntöz, locsol; 3. fröcsög
129. spritzen(2) i. fröccsen, sproccel
130. r, Spross, -es, -e, 1. hajtás, sarj; 2. magzat, ivadék
131. e, Spule, -, -n, gombolyag, orsó, tekercs
132. e, Spur, -, -en, 1. nyom, csapás
133. r, Stall, -(e)s, -ä-e, istálló
134. r, Stand, -(e)s, -ä-e, 1. állás, állóhely(zet); lőállás; 3. árusítóhely; 4. állomáshely; 5. állás, állapot, helyzet; 6. álladék, állomány; 7. állás, szint; 8. rang
135. r, Star(3), -s, -s, sztár, filmcsillag
136. r, Start, -(e)s, -e(s), indulás, rajt
137. r, Dteg, -(e)s, -e, 1. ösvény; 2. palló
138. r, Stempel, -s, -, 1. bélyegző; 2. pecsét
139. stempeln h. 1. (le)bélyegez; 2. felbélyegez; 3. megbélyegez
140. e, Steppe, -, -n, sztyepp, steppe
141. steppen h. tűz(del), kivarr
142. r, Stieglitz, -es, -e, tengelic(e)
143. r, Stil, -(e)s, -e, stílus
144. stilisieren h. stilizál
145. stimmen h. 1. hangol; 2. összhangban v. rendben van, egyezik, helyes; 3. szavaz
146. r, Stock(1), -(e)s, -ö-e, 1. bot, pálca; 2. (növ) törzs, szár; 3. (növ) tőke; 4. tuskó
147. stopfen h. 1. (meg)töm, betöm; 2. foltoz, stoppol; 3. töm, hizlal; 4. dugaszol
148. stoppen h. 1. megállít; 2. időt mér; 3. megáll, leáll
149. r, Stoss, -es, -ö-e, 1. taszítás, lökés; 2. döfés, szúrás; 3. halmaz, rakás, köteg
150. e, Strafe, -, -n, büntetés, fenyítés
151. stramm 1. feszes, kemény; 2. katonás
152. r, Strand, -(e)s, 1. (tenger)part; 2. strand(fürdő)
153. stranden h. (i.) 1. zátonyra fut; 2. partra vetődik
154. r, Strang, -(e)s, -ä-e, 1. kötél; 2. istráng
155. e, Strapaze, -, -n, 1. vesződés, fáradtság; 2. koptatás
156. strapazieren h. 1. fáraszt; 2. koptat
157. r, Strauss(2), -es, -e, strucc
158. streben h. törekszik
159. strebsam – törekvő, igyekvő
160. streichen(2) i. 1. terjed, elnyúlik; 2. jár, kóborol; (madár) húz, vonul
161. r, Streik, -(e)s, -e (-s), sztrájk
162. streiken h. sztrájkol
163. e, Strophe, -, -n, versszak
164. e, Studi/e, -, -n, tanulmány
165. studieren h. 1. tanul(mányoz); 2. töpreng
166. stutzen h. 1. (le)nyír, megnyirbál; 2. meghökken, visszahőköl
167. stutzig 1. lenyírt, lenyesett; 2. meghökkent
168. s, Stück, -(e)s, -e, 1. darab; 2. (szín)darab; 3. tett, csíny
169. e, Summe, -, -n, összeg
170. summen h. 1. összegez; 2. zümmög, zúg, dong
171. s, System, -s, -e, rendszer
172. e, Systematik, -, rendszertan, szisztematika
173. systematisch - rendszeres
174. e, Szene, -, -n, 1. (szính) szín(pad); 2. jelenet

***

- T (92) -

1. r, Tabak, -(e)s, -e, dohány
2. e, Tabelle, -, -n, táblázat
3. s, Tablett, -(e)s, -e, tálca
4. e, Tafel, -, -n, 1. tábla; 2. táblázat; 3. ebédlőasztal; 4. étkezés
5. r, Takt, -(e)s, -e, 1. tapintat; 2. ütem, taktus
6. s, Talent, -(e)s, -e, tehetség
7. tanken h. tankol
8. r, Tanker, -s, -, tartályhajó
9. e, Tante, -, -n, (nagy)néni
10. r, Tanz, -es, -ä-e, tánc
11. tanzen h. (i.) táncol
12. e, Tapete, -, -n, tapéta
13. tapezieren h. tapétáz
14. tappen h. (i.) 1. botorkál; 2. topog
15. r, Tarif, -, -n, díjszabás, tarifa
16. e, Tasche, -, -n, 1. zseb; 2. táska
17. e, Tat, -, -en, tett
18. r, Tänzer, -s, -, táncos
19. r, Täter, -s, -, tettes
20. e, Technik, -, -en, technika
21. r, Techniker, -s, -, technikus
22. technisch – technikai, műszaki
23. r, Tee, -s, -s, tea
24. Telegramms, , -s, -e, távirat
25. r, Telegraph, -en, -en, távíró
26. telegraphieren h. táviratozik
27. s, Telephon, -s, -e, telefon
28. telephonieren h. telefonál
29. r, Tempel, -s, -, templom
30. s, Temperament, -(e)s, -e, vérmérséklet
31. e, Tendenz, -, -en, irányzat, tendencia
32. r, Termin, -s, -e, határidő, terminus
33. territorial – területi
34. e, Teiss, -, Tisza
35. s, Thema, -s, Themen v. Themata - téma
36. theoretisch - elméleti
37. e, Theorie, -, -i/en, - elmélet, teória
38. e, These, -, -n, tétel, tézis
39. r, Thron, -(e)s, -e, trón
40. ticken h. ketyeg
41. r, Tiegel, -s, -, tégely
42. e, Tinte, -, -n, tinta
43. r, Titel, -s, -, 1, cím, felirat; 2. rang; 3. jogcím; 4. (költségvetési) tétel
44. titulieren h. címet megad, titulál
45. toben h. tombol
46. r, Ton(2), -(e)s, -ö-e, 1. hang; 2. tónus
47. e, Tonne, -, -n, 1. tonna; 2. hordó
48. torkeln h. (i.) botorkál, tántorog
49. torpedieren h. megtorpedóz
50. e, Torte, -, -n, torta
51. e, Tortur, -, -en, tortúra
52. e, Tour, -, -en, 1. túra; 2. (műsz) fordulat; 3. forduló; 4. sor(rend)
53. r, Tourist, -en, -en, túrista
54. tönen h. 1. árnyal, színez; 2. hangzik
55. e, Tradition, -, -en, hagyomány, tradíció
56. traditionell - hagyományos
57. tragen h. 1. visz, hoz; 2. visel, hord; 3. tart, elbír; 4. hoz, terem, teherbíró
58. e, Tragik, -, tragikum
59. r, Tragiker, -s, -, 1. tragédiaköltő; 2. tragikus színész
60. r, Tragödi/e, -, -n, tragédia
61. r, Train, -s, -s, (kat) vonat, trén
62. r, Traktat, -(e)s, -e, értekezés
63. traktieren h. 1. bánik, kezel; 2. megvendégel
64. trampeln h. (lábban) dobog
65. transchieren h. feldarabol
66. r, Transport, -(e)s, -e, 1. szállítmány; 2. szállítás
67. transportieren h. szállít, átvitelez
68. r, Trapp, -(e)s, -e, dobogó lépés
69. tratschen h. 1. pletykál; 2. trécsel
70. r, Träger, -s, -, 1. hordár; 2. tartó
71. r, Trichter, -s, -, tölcsér
72. r, Trick, -s, -e, fogás, trükk
73. trollen i. baktat
74. e, Trompete, -, -n, trombita
75. trompeten h. trombita
76. Tropen (tb) trópusok
77. tropisch - tropikus
78. r, Trumpf, -(e)s, -ü-e, ütőkártya
79. e, Tube, -, -n, tubus
80. e, Tuberkolose, -, -n, gümőkór
81. tuberkulös - gümőkóros
82. e, Tulpe, -, -n, tulipán
83. r, Tumult, -(e)s, -e, zavar(gás), lárma
84. e, Tunke, -, -n, mártás
85. tunken h. mártogat
86. turnen h. tornázik
87. r, Turner, -s, -, tornász
88. e, Tusche, -, -n, (festék) tus
89. e, Tute, -, -n, kürt, duda
90. tuten h. kürtöl, dudál
91. r, Typ, -s, -e(n) típus
92. typisch – jellegzetes, jellemző, tipikus

***

- U-Ü (9) -

1. e, Uhr, -, -en, óra
2. r, Uhu, -s, -s, fülesbagoly, uhu
3. e, Uniform, -, -en, egyenruha
4. universal – egyetemes, univerzális
5. unmoralisch - erkölcstelen
6. unpraktisch - ügyetlen
7. unproduktiv - improduktív
8. über(1), (vsz) 1. felett, fölé
9. überlegen(3) (mn) 1. különb, előbbre való; 2. fölényes(kedő)

***

- V (20) -

1. e, Variante, -, -n, változat, variáns
2. e, Vase, -, -n, váza
3. r, Vater, -s, -ä-, apa, atya
4. vegetieren h. – tengődik, vegetál
5. e, Vehemenz, -, hevesség, vehemencia
6. e, Vene, -, -n, gyűjtőért, véna
7. e, Ventilation, -, -en, szellőz(tet)és
8. ventilieren h. - szellőztet
9. r, Vers, -es, -e, 1. vers; 2. versszak
10. vertikal - függőleges
11. violett - ibolyakék
12. e, Violine, -, -n, hegedű
13. e, Viper, -, -n, vipera
14. s, Visier, -s, -e, irányzék
15. visieren h. 1. megirányoz; 2. láttamoz
16. e, Visite, -, -n, látogatás, vizit
17. visitieren h. megvizsgál, átvizsgál
18. r, Vokal, -s, -e, (nyelvt) magánhangzó
19. voll – 1. teljes; 2. egész, kerek; volle Zahl kerek szám; 3. telt, tele, teli
20. vulgär – közönséges, durva, vulgáris

***

- W (18) -

1. e, Wade, -, -n, lábikra
2. e, Wahl, -, -en, választás
3. r, Waltzer, -s, -, keringő
4. r, Wanderer, -s, -, vándor
5. wandern i. (h.) – 1. vándorol; 2. gyalogol
6. warten h. 1. gondoz, ápol, ellát; 2. auf jn warten (meg)vár vkit, várakozik vkire
7. r, Wecken, -s, -, cipó, vekni
8. r, Wecker, -s, ébresztőóra
9. e, Werbung, -, -en, 1. toborzás; 2 leánykérés; 3. hirdetés
10. e, Wische, -, -n, 1. fénymáz; 2. cipőkenőcs; 3. bajuszkenőcs; verés
11. wischen h. 1. fényesít; 2. viaszol; elnáspángol
12. wild - vad
13. s, Wild, -(e)s - vad
14. r, Winzer, -s, -, vincellér
15. e, Wirtschaft, -, -en, 1. (köz)gazdaság; 2. (mezőg) gazdaság; 3. gazdálkodás; 4. háztartás; 5. vendéglő
16. r, Witz, -es, -e, 1. élc, tráfa; 2. elmésség, észjárás
17. witzig – tréfás, szellemes
18. e, Wurst, -, -üe, kolbász, hurka

***

- Y (2) -

1. r, Yacht, -, -en, jacht
2. r, Yankee, -s, -s, jenki

***

- Z (48) -

1. zacken h. csipkéz, fogaz
2. zackig 1. fogazott, fogas; 2. peches
3. zapfen h. (meg)csapol
4. r, Zapfen, -s, -, 1. csap; 2. toboz
5. e, Zeche, -, -n, (kocsma)számla
6. zechen h. iszik, mulat
7. r, Zeisig, -(e)s, -e, csíz
8. e, Zelle, -, -n, 1. cella; 2. sejt
9. zentral - központi
10. e, Zentrale, -, -n, központ
11. zentralisieren h. központosít
12. s, Zentrum, -s, Zentren – köz(ép)pont
13. e, Zeremonie, -, -i/en, szertartás
14. zeremoni/ell - szertartásos
15. ziehen(1) h. 1. húz, von(tat)
16. ziehen(2) i. 1. megy, vonul; 2. költözködik
17. e, Ziel, -(e)s, -e, cél
18. zielen h. céloz
19. ziellos - céltalan
20. r, Zielpunkt, -(e)s, -e, célpont
21. r, Zierde, -, -n, ékesség
22. zieren h. 1. díszít; 2. sich ~ a)ékesít; b)kényeskedik
23. e, Zigarette, -, -n, cigaretta
24. e, Zigarre, -, -n, szivar
25. r, Zigeuner, -s, -, cigány
26. r, Zimt, -(e)s, -e, (fűszer) fahéj
27. s v. r, Zink, -(e)s, horgany, cink
28. s, Zinn, -(e)s, ón
29. zirkulieren h. kering, cirkál
30. zirpen h. cir(i)pel
31. e, Zisterne, -, -n, ciszterna
32. e, Zitadelle, -, -n, fellegvár, citadella
33. s, Zitat, -(e)s, -e, idézet
34. e, Zither, -, -n, citera
35. zitieren h. 1. megidéz; 2. idéz, citál
36. e, Zitrone, -, -n, citrom
37. zivil 1. polgári; 2. jutányos; 3. előzékeny
38. e, Zone, -, -n, öv(ezet), sáv, zóna
39. e, Zo/ologie, -, állattan
40. r, Zopf, -(e)s, -ö-e, 1. (haj)fonat; 2. vaskalaposság
41. r, Zucker, -s, cukor
42. r, Zug, -(e)s, -ü-e, 6. léghuzat
43. zurück - vissza
44. zusammen - együtt
45. r, Zwirn, -(e)s, -e, cérna
46. r, Zylinder, -s, -, 1. henger; 2. cilinder (kalap)
47. zynisch – cinikus
48. zyrillisch - ciril

Szólj hozzá!

Címkék: német szókincsfejlesztés német szavak

A bejegyzés trackback címe:

https://bsnyelvtanfolyam.blog.hu/api/trackback/id/tr54613727

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.