Brain Storming nyelvtanulási segédletei

BRAIN STORMING több mint 20 éves nyelvoktatási és fordítói tapasztalata és gyakorlata által kiérlelt módszerek és segédletek tárháza.

Friss topikok

Érdekességek és mindenféle az angol ABC-ről

2012.06.27. 00:15 aforizmágus

Talán eretnekségnek hat, de tanítási tapasztalataim alapján a következőkre jutottam: "Az angoltanulás során az ABC a legutolsó dolog, amit megtanulni érdemes." /"Le a 'LY'-vel, é'jj'en a 'J'!"-BS/

A mai modern angol ábécé 26 betűből áll és a latin ábécéből alakult ki.
Talán mindez gazdaságosságnak tűnhet, de rájövünk, hogy erről szó sincs, amikor megtudjuk, hogy ezzel a 26 betűvel 45 hangot jelölnek:
24 mássalhangzót
21 magánhangzót

Összehasonlításképpen: a „normál” magyar abc-ben 40 latin betű szerepel, amivel 39 hangot fejezünk ki /az általam sokat kritizált ’LY’ jóvoltából!/, és a Q, W, X, Y-nal kiegészített 44 betűs abc-nkben is ugyanennyit ejtünk ki.

Az angol ABC betűinek "abc"-s kiejtése és képzése hagy némi kívánnivalót maga után - ebben is azt mondhatjuk, hogy az angolok kissé angol humor módjára hagyták, hogy alakuljon, mert… lássunk néhány példát:

1. - A magánhangzók között csak egy van, amit tényleg magában ejtenek ki az abc-ben, az: E, ami (í)-nek ejtenek…

2. - … vagyis a többi magánhangzó valójában nem is magánhangzó:

A = éj
I = áj
O = ou
U = jú

3. - A J és a G abc-s ejtése "dzséj" és "dzsí" - ezzel így alapban senkinek semmi baja, de kérdem én: hogy van az, hogy két mássalhangzónak csak a kötőhangzója különbözik? Vagyis pl. a JE betűkapcsolat egyenértékű lehetne a G-vel = dzsí!

4. - A mássalhangzók többségének a kötőhang előtt van a mássalhangzó része, kivéve az R = (kb) ár, S = esz, X = iksz

5. - Az F, L, M, N abc-s kiejtése szinte a magyaréval megegyezik

6. - Az abc néhány tagja csak 3 hanggal képes önmagában szólni:

H = éjcs
J = dzséj
K = kéj
Q = kjú
Y = váj
X = eksz
Z = zed

7. - Az R = ár, bár mássalhangzóként van számon tartva, mégis pergetés nélkül kiejthető formában használják, éppen emiatt az abc-s kiejtése tkp egy hosszú ÁÁÁÁ hang. A szavakban betöltött szerepe nagyon sokszor olyan, mint a németben a H-nak: az előtte álló magánhangzót nyújtja meg, mintha az ékezettel állna. Szavak végén általában ne ejtik, csak akkor, ha az utána következő szó elején magánhangzó van, és így a kiejtése könnyebb. (pl. FOR ME =fómí; de FOR EXAMPLE = fórigzempl)

8. - Másik mássalhangzóként tetszelgő betű a W, amit mi dupla V-ként ismerünk, míg az angolok dupla U-ként, neve is ez: double U /dábl jú/. Ha úgy vesszük nem nehéz elképzelni, hogy talán az első latin betűs írások Angliába kerülésekor valami nagyokos inkább uu-nak nézte a w-t, és már kész is volt az "angolosítás"! Ebből kiindulva ezt a mássalhangzót a többi latin betűs abc mintájára mássalhangzóként tartják nyílván, de magánhangzóként használják, paradox módon mégis olyan szótagokban, ahol a helyén mássalhangzónak kellene lennie. Erre a csomóra úgy varrtak az angolok gombot, hogy pl. szavak elején U-ból indítanak, vagyis szinte pUszira csücsörített ajaktartással, majd mintha V-t akarnánk mondani egy olyan szájanatómiai helyzetben, amiben nem is lehet V-t kimondani, átsiklunk a következő betű kiejtésére, ami a szóban következik! Másként fogalmazva: egy U-s ajaktartással kimondott V-ről van szó! Az angoltanulás során a diákok hamar megismerkednek vele, mert a 8 alapkérdőszó közül 7 ezzel kezdődik: What, When, Where, Who, Which, Why, Whose. A 8. utas közöttük a HOW, ahol azonban kimutatja a foga fehérjét: HOW = hau!

9. Az angol szavak végén csak –Y szerepelhet, de ez alól is van kivétel - két (1 közismert és egy szokatlan) példa: ski, parti (utóbbiról az Országh-féle legendás nagyszótár is csak ennyit ír: „n, (jó) parti”)

***

Mint említettem, a mai modern angol ábécé 26 betűből áll és a latin ábécéből alakult ki.
Néhány szó az ÓANGOL ABC-ről.
A VII. századtól latin betűkkel történt az angol nyelv írása . Előtte a rúnaírást (Futhorc) volt elterjedve, és egy ideig párhuzamosan mindkét írásmód használatos volt. (*) 1011-ben Byrhtferð alakította ki a mai abc ősét, (ebben még szerepeltek az előbb említett rúna-eredetű betűk is), ami akkor még így nézett ki:
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z Ƿ Þ Ð Æ

MODERN ANGOL ÁBÉCÉ

A korai írásban használatos, ȝ, ð, és ƿ betűk már nem részei a modern angol ábécének. Legtovább a þ élt, de a 16. században is már alig használták. Ebben az időben vált különálló betűvé a W, és jelent meg az U és J az írásban, mint a V és I változatai. Ettől a kortól használják a mai 26 betűs ábécét.

A BETŰK NEVEI

A betűk nevei a magánhangzóknál maguk a betűk, mássalhangzóknál a "C+ee" illetve "e+C" formátumúak (ahol a C egy tetszőleges mássalhangzót jelöl), néhány kivétellel. A teljes betűnév-sor /a fonetikai jelölési gyakorlathoz híven, a kettőspont a hosszú magánhangzót jelöli, vagyis az előtte álló magánhangzó hosszan ejtendő; olyan, mint a magyarban az ékezet funkciója az ö-ő, u-ú, ü-ű, i-í párokban, és nem olyan, mint az a-á, e-é párokban!/:

a [eÉ�], bee [bi:], cee [si:], dee [di:], e [i:], ef(f) [É�f], gee [ʤi:], aitch [eÉ�ʧ], i [aÉ�], jay [ʤeÉ�], kay [keÉ�], el [É�l], em [É�m], en [É�n], o [oʊ], pee [piː], cue [kjuː], ar [É�É�]/[É�ː], es(s) [É�s], tee [ti:], u [ju:], vee [vi:], doulble u [’dʌb(É�)l ju:], ex [É�ks], wy(e) [waÉ�], zed [zÉ�d]/zee [zi:]

Mivel egyes betűket nevük alapján nehéz megkülönböztetni, ezért a NATO bevezetett egy saját névrendszert, melyet speciálisan úgy alakítottak ki, hogy egyértelműen megkülönböztethetőek legyenek a betűk – amerikai, de egyéb filmekben is gyakran hallani, amikor rádiókódokat azonosítanak, vagy neveket betűznek…

Íme:
A - Alpha
B - Bravo
C - Charlie
D - Delta
E - Echo
F - Foxtrot
G - Golf
H - Hotel
I - India
J - Juliett
K - Kilo
L - Lima
M - Mike
N - November
O - Oscar
P - Papa
Q - Quebec
R - Romeo
S - Sierra
T - Tango
U - Uniform
V - Victor
W - Whiskey
X - X-ray
Y - Yankee
Z - Zulu

***

Néhány angol abc-vel kapcsolatos érdekes NYELVSTATISZTIKAI adat, és egy érdekes felhasználási területük:

Betűk előfordulási gyakorisága az angol nyelvben:

E 12.51%
T 9.25
A 8.04
O 7.60
I 7.26
N 7.09
S 6.54
R 6.12
H 5.49
L 4.14
D 3.99
C 3.06
U 2.71
M 2.53
F 2.30
P 2.00
G 1.96
W 1.92
Y 1.73
B 1.54
V 0.99
K 0.67
X 0.19
J 0.16
Q 0.11
Z 0.09

A leggyakrabban használt SZÓKEZDŐ betűk, a betűk előfordulási gyakoriságának sorrendjében:

T, O, A, W, B, C, D, S, F, M, R, H, I, Y, E, G, L, N, O, U, J, K

A leggyakrabban használt MÁSODIK betűk a szavakban, a betűk előfordulási gyakoriságának sorrendjében:

H, O, E, I, A, U, N, R, T

A leggyakrabban használt HARMADIK betűk a szavakban, a betűk előfordulási gyakoriságának sorrendjében:

E, S, A, R, N, I

A leggyakrabban használt UTOLSÓ, szóbefejező betűk a szavakban, a betűk előfordulási gyakoriságának sorrendjében:

E, S, T, D, N, R, Y, F, L, O, G, H, A, K, M, P, U, W

A szavak több mint fele a következő betűkre végződik:

E, T, D, S

A következő betűk KÖVETIK a leggyakrabban az E-t, szintén az előfordulási gyakoriságuk sorrendjében:

R,S,N,D

A leggyakrabban előforduló BETŰKETTŐSÖK (digráfiák) az előfordulási gyakoriságuk sorrendjében:

TH, HE, AN, IN, ER, ON, RE, ED, ND, HA, AT, EN, ES, OF, NT, EA, TI, TO, IO, LE, IS, OU, AR, AS, DE, RT, VE

A leggyakrabban előforduló BETŰHÁRMASOK (trigráfiák) az előfordulási gyakoriságuk sorrendjében:

THE, AND, THA, ENT, ION, TIO, FOR, NDE, HAS, NCE, TIS, OFT, MEN

A leggyakoribb KETTŐZÖTT betűk az előfordulási gyakoriságuk sorrendjében:

SS, EE, TT, FF, LL, MM, OO

A leggyakoribb KÉTBETŰS szavak az előfordulási gyakoriságuk sorrendjében:

of, to, in, it, is, be, as, at, so, we, he, by, or, on, do, if, me, my, up, an, go, no, us, am

A leggyakoribb HÁROMBETŰS szavak az előfordulási gyakoriságuk sorrendjében:

the, and, for, are, but, not, you, all, any, can, had, her, was, one, our, out, day, get, has, him, his, how, man, new, now, old, see, two, way, who, boy, did, its, let, put, say, she, too, use

A leggyakoribb NÉGYBETŰS szavak az előfordulási gyakoriságuk sorrendjében:

That, with, have, this, will, your, from, they, know, want, been, good, much, some, time, very, when, come, here, just, like, long, make, many, more, only, over, such, take, than, them, well, were


A nyelvstatisztika egyik érdekes felhasználási területe – GYAKORISÁGELEMZÉS, vagy KRIPTANALÍZIS

A statisztika ilyetén megjelenése nemcsak nyelvtanulási célokat szolgálhat, hanem igen komoly katonai jellegű felhasználási területe is létezik, méghozzá a kriptanalízisben, ahol a gyakoriságelemzés a kódolt szövegben a betűk vagy betűcsoportok gyakoriságának vizsgálatát jelenti, amelyet a klasszikus rejtjelek feltörésére használnak. A gyakoriságelemzés azon a feljebb demonstrált a tényen alapszik, hogy bármely szövegrészletben bizonyos betűk vagy betűkombinációk különböző gyakorisággal fordulnak elő. Sőt, egy adott nyelvben a betűknek rájuk jellemző az eloszlása, amely minden szövegrészletben nagyjából azonos. Így például, mint láthattuk, az angol nyelvben az E betű nagyon gyakori, szemben az igen ritka X-szel. Az bigrammák vagy digráfiák, azaz a két egymást követő betűből álló betűkombinációk (betűpárok) terén az angol nyelvben azt tapasztaljuk, hogy a TH és a HE fordul elő a leggyakrabban, ami nem meglepő, hiszen a THE szó az angol nyelv határozott névelője. A sorban a leggyakoribb kötőszavak (AND), elöljárószók (IN, ON), illetve azok elemei következnek. A legritkábban előforduló bigrammák között említhetjük az NZ és a QJ betűpárokat. A Q ugyan ritkán fordul elő, de amikor szerepel a szövegben, akkor szinte kivétel nélkül az U betűvel párban. STB. Az irodalomban többen is írtak a gyakoriságelemzésről, így Edgar Allan Poe Az Arany Bogár, valamint Arthur Conan Doyle Sherlock Holmesról szóló A táncoló figurák esete című műve, ahol ezt a módszert az egyszerű helyettesítő rejtjelek elleni támadásra használják.


A MELLÉKJELEKRŐL

Az angol nyelvben a mellékjelek (pl. ékezet, umlaut, stb) csak idegen eredetű szavakban használatosak, pl.: résumé, naïve, és façade. Ezek gyakran opcionálisak, a mindennapi életben inkébb elhagyják őket (resume, naive, és facade). Egyes régebbi szövegekben a szótagolást is jelölhette, pl.: cursed (melléknév - egy szótag), de cursèd (ige - két szótag); coöperate (az o-k két különálló szótagban vannak). Manapság ékezetet a külföldi kezdő nyelvtanulók számára írt anyagokban használnak a hangsúlyos szótag magánhangzójának jelölésére – de ezekez általában pár lecke után elhagyják. (**)

LIGATÚRÁK

A mai modern angolban (főleg brit használatban) ritkán, latin eredetű szavakban találkozhatunk az Æ és Œ betűkkel, pl.: encyclopædia, cœlom. Általában ezeket a ligatúrákat feloldják az ae, oe kapcsolatokkal, az amerikai használatban azonban praktikusan az egyszerű e betűvel helyettesítik ezeket, pl.: encyclopedia. Ezeken kívül a legismertebb ligatúra az &, mely a latin et „és” szó rövidítése, ebben az értelemben használják az angolban is.

A „holalfabetikus játék”, vagyis a PANGRAM

Mint minden nyelvben, az angolban is se szeri, se száma a betűkkel való játékoknak, és mivel itt elsősorban a teljes abc-ről van szó, így ezen a helyen mindenképpen meg kell említeni a PAMGRAM-okat, amik olyan (holoalfabetikus) mondatok, amik egy adott nyelv összes betűjét tartalmazzák. (lásd. pangram, a görög „pang ram” kifejezésből, azaz: „minden betű”-ből származik)
A játékosságon kívül ennek is van egy komoly alkalmazási területe: a híradástechnikában ilyen mondatok alkalmazásával ellenőrzik, hogy a közölt verbális üzenet minden eleme hiánytalanul, vagy érthetően „átjutott-e” az adott csatornán. Az angolban persze a karakterisztikus pangramoknak megvan az a hiányosságuk, hogy ha egy-egy megoldás tartalmazza is az összes alfabetikus karaktert, mindez a hangátvivő technikában még nem elég, hiszen ott nem elsősorban a 26 betűnek, hanem annak a 45 hangnak az átviteli minőségének az ellenőrzésére van szükség, amit ezekkel kifejeznek.

Például a következő pangram:
The quick brown fox jumps over the lazy dog
(=”A fürge barna róka átugorja a lusta kutyát.”)
a Western Union társaságnál volt hivatalos ellenőrző alap, amivel Telex/TWX adatátviteli kommunikáció pontosságát és megbízhatóságát ellenőrizték, és mellesleg némi hagyományőrzés is kiviláglik talán abból a tényből, hogy bizony a Windows-ban is mintaszövegnek számít ez a mondat.

Íme néhány hosszabb, és néhány meglepően rövid megoldás:

A quick movement of the enemy will jeopardize six gunboats. (49)
All questions asked by five watch experts amazed the judge. (49)
My faxed joke won a pager in the cable TV quiz show. (39)
Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz. (38)
Brick quiz whangs jumpy veldt fox. (28)
DJs flock by when MTV ax quiz prog. (27)

(Összehasonlításul egy magyar pangram: „Egy hűtlen vejét fülöncsípő, dühös mexikói úr Wesselényinél kaszál Quitóban.”)

A NEMZETKÖZI JEL-ABC-ben minden betűnek megvan a maga kézjele. Néhány példa:

E: a négy ujj a hüvelykre hajlik
S: ökölbeszorított kéz
O: a négy ujj érinti a hüvelykujjat
T: tkp a „fityisz” jele
Y: kisujj és hüvelykujj egyenes, míg a középső három ujj bezár
W: (előbbi ellentéte) kisujj és hüvelykujj zár, a három középső ujj egyenes

Az angol BETŰK ÉS SZÁMOK KIEJTÉSE sokszor képviselhet egy-egy teljes szót is egy szövegben, vagy jelenik meg speciális feliratokban, autók rendszámtábláján:

U O ME = you owe me = tartozol nekem
IOU NIL = I owe you nil = nem tartozok neked semmivel
UBFIT 2 = you, be fit, too = te is légy jól
NRG = energy = energia
ICQ = I seek you = kereslek/kutatlak
GR8 = great = nagyszerű
MT = empty = üres
AGNC = agency = ügynökség
BUTFUL = beautiful = gyönyörű, szép
XXX = kiss, kiss, kiss = puszi, puszi, puszi (levelek végén)
24get = to forget = elfelejteni
CUB42 long = See you before long = A mihamarabbi viszontlátásra!
XQsmE = excuse me = bocsásson meg nekem
VR = we are = mi vagyunk
DFENS = defence = védelem (ez speciel a magyarban is nagyon hasonló: VDLM)

Népszerű betű/szám-szó megfelelések:

R = are
4 = for
2 = to, two, too
B = bee, be
T = tea
Y = why
Q = queue = sor/-ban állni
C = see = lát
P = pea = borsó
O = owe = tartozni vkinek
X = ex-


… … … … … … … … ETC. (ez nem egyenlő azzal, hogy ’ET látja’, vagyis ’ET see’ … :)

********

ANGOL ABC-VEL KAPCSOLATOS WEBOLDALAK ÉS IRODALMAK:

(*)A korai latin írásban találjuk nyomát ennek a kettősségnek, mégpedig néhány rúnajel használatával. Ekkor még megtalálható volt az ábécében a thorn þ, a wynn ƿ, az eth ð, valamint a yogh ȝ. Ugyanekkor alakultak ki az ismert ligatúrák, a double-u w (a vv jelölésére), az æsh æ (az ae jelölésére) és az œthel œ (az oe jelölésére).

(**) Például: L.G. Alexander: Question and answer – Graded Oral Comprehension Exercises, Longman Group Limited, London, 1967


1. Alphabet letters - http://www.ahajokes.com/eng005.html
2. Letter Frequency - http://letterfrequency.org/
3. Amazing Anagrams - http://www.ahajokes.com/eng001.html
4. Canada language - http://www.ahajokes.com/eng006.html
5. English language (vers az angol nyelvről) - http://www.ahajokes.com/eng002.html
6. Poem of English (vers angol kiejtésről) - http://www.ahajokes.com/eng010.html
7. Spelling checker (érdekes angol kiejtéssel írt vers) - http://www.ahajokes.com/eng003.html
8. Europe English - http://www.ahajokes.com/eng011.html
9. Textalyser - http://textalyser.net/
10. 3-Letter Words Defined (több mint 1200 db) - http://www.scrabble.org.au/words/3sdefs.htm
11. Leter riddles - http://www.dadazi.net/new/ridles/addalet.html ; http://www.dadazi.net/new/ridles/nov06.html
12. Old style (betűtípus rajza) - http://www.kingfintattoo.com/images/oldenglish.gif
13. Ciril betűk angol abc-s megfelelői - http://get.info.bg/faq/images/cyrillic-alphabet.gif
14. Letter Frequencies (Fun With Words) - http://www.rinkworks.com/words/letterfreq.shtml
15. Frequencies (of letters) in the English language - http://scottbryce.com/cryptograms/stats.htm
16. (angol abc betűiről a számítástechnikában) - http://progkor.inf.elte.hu/200506.1/utf8/index.html
17. Komplett angol, francia nyelvgyakorló oldal - http://www.kidsrcrafty.com/letters.htm
18. „Th” WORDS – TH betűkapcsolatot tartalmazó szavakra kiejtési oldal - http://ww2.saturn.stpaul.k12.mn.us/hmong/dictionary/EngHmong/thWords.html
19. abcteach directory - http://www.abcteach.com/directory/basics/abc_activities/;
20. http://www.abcteach.com/directory/basics/
21. pangrams - http://en.wikipedia.org/wiki/Pangrams
22. Number plates - http://www.numberplates.co.nz/all.html
23. Radio Alphabet (by Ken Jenks)- http://www.landings.com/_landings/pages/alphabet.html
24. letter games - http://www.pipoclub.com/ingles/juegos/rodea/home.htm
25. letter games linkek - http://www.google.hu/search?q=letter+games&btnG=Keres%C3%A9s&hl=hu
26. Angol ábécé - http://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_%C3%A1b%C3%A9c%C3%A9
27. Gyakoriságelemzés - http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyakoris%C3%A1gelemz%C3%A9s
28. C.Clark-R.Moran-Burrows: The ESL Miscellany – A treasury of cultural and linguistic information, Pro Lingua Associates, Brattleboro, Vermont, 1991

1 komment

Címkék: angol abc

A bejegyzés trackback címe:

https://bsnyelvtanfolyam.blog.hu/api/trackback/id/tr234613677

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Péter Reile 2016.09.13. 18:32:19

Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az utolsó dolog amit tanulni érdemes és azt kell mondjam a tanítás során sem élvez nálam semmilyen elsőbbséget. Elvileg második és negyedik osztályban találkoznak a gyerekek az angol ABC-vel (ha első osztálytól tanulnak angolt). Második osztályban nem látom értelmét, először a magyart tanulja meg, s betűzni is magyarul tudjon. A tankönyv rászán két oldalt és ennyi. A későbbiekben elő sem kerül. Negyedik osztályban már rendben van, mondjuk ott is két oldal a tankönyv elején és kész. A későbbiekben szintén nem kerül elő. Az ötödik osztályosoknak készült tankönyvek (Project 1, Spark 1, Access 1) kiegészítik ezt a "How do you spell?" kérdéssel.
Azt, hogy az angol ABC ismerete segíti a szavak hallás utáni leírását, kétkedve fogadom. Lehet, hogy van benne igazság, de az angolban gyakoriak a kivételek. Például. Hogyan ejtjük a C hangot? [circle, cat, can] Melyikben hangzik ugyanúgy? A cat és a can szavakban (K)-val ejtjük.
Amit végképp nem tudok hova tenni, szegény Z helyzete. Az amerikai angolban (zí), a brit angolban (zed). S mi brit angolt tanítunk, tehát helyesen ZED. Azonban tapasztalatból mondom, hogy Londonban a ZÍ-t is megértik. Ez igazán apró különbség, ezért el szoktam fogadni mindkét megoldást. A colour és color közötti különbség tényleg fontos, s én is azt tanítom, hogy ZED, de ezért nem dobok el például két aranyos dalt (a többi ABC-s dal nem tetszik, pedig meghallgattam már párat):
A-Z
www.youtube.com/watch?v=7XYQd_sJVzk

Z-A (fordított ABC)
www.youtube.com/watch?v=ZCZ2YeOzpF0