Brain Storming nyelvtanulási segédletei

BRAIN STORMING több mint 20 éves nyelvoktatási és fordítói tapasztalata és gyakorlata által kiérlelt módszerek és segédletek tárháza.

Friss topikok

Angol szavak németesen, német szavak angolosan… szólista (660db) a két nyelv tanulóinak (A-G)

2012.07.07. 22:15 aforizmágus

ICsekély segítségnyújtás angolul tudó némettanulóknak, és németül tudó angoltanulóknak

Egy 1700 szóból álló szójegyzékben mintegy 660 db – vagyis 38,8%, tehát mintegy a szópárok 40%-a! – olyan szópárt találtam, ami a formai vagy kiejtési hasonlóságaik alapján igen könnyen megjegyezhetőek, ha a két nyelv egyikét már ismerjük.

Az angol és német között azért is van sok hasonlóság, mert nyelvtörténetileg szoros kapcsolatban voltak. Erről lásd részletesebben:

Germán nyelvek

Az angol nyelv története

A német nyelv története

Ez az írás NEM NYELVÖSSZEHAONLÍTÁS! Következésképp nem használható etimológiai, vagy egyéb, hasonló célzatú munka alapjaként! Pusztán a nyelvtanulás megkönnyítését szándékozik elősegíteni, ha valaki az egyik nyelvet, mint forrásnyelvet már ismeri!

Áltudományos nyelv-összehasonlítás

nyelv-%C3%B6sszehasonl%C3%ADt%C3%A1s

Az angol és német nyelv közötti rendszerezett összehasonlításról itt találhatunk bővebb anyagot:

English-German Cognates - English-German Consonant Sound Shifts

English-German Cognates - English-German Vowel Sound Shifts

A hangmegfelelések elméleti háttere:

Rendszeres hangmegfelelések törvénye

hangmegfelel%C3%A9sek_t%C3%B6rv%C3%A9nye

Íme a lista:

1. oszlop – angol szavak

2. oszlop – német szavak (f=nőnem, m=hímnem, n=semlegesnem)

3. oszlop – magyar jelentés

A

 

 

a (indefinite article)

eine (for feminine)

egy (határozatlan névelő)

a (indefinite article)

ein (for masculine & neuter)

egy (határozatlan névelő)

absent

abwesend

hiányzó

account

Konto, n

számla

address

Adresse, f

cím

against

gegen

ellen, neki

alcohol

Alkohol, m

alkohol

all

alle

mind, összes, valamennyi

alone

allein

egyedül

along

entlang

mentén, hosszában, vonalában

although

obwohl

(ha/ám)bár

and

und

és

and so on

und so weiter (or simply usw.)

stb.

angle

Winkel, m

szög

another

ein anderer,-e,-es

(egy) másik

answer

Antwort, f

válasz

anyone

irgend jemand

akárki, bárki

anywhere

Irgendwo

bárhol, akárhol

appetite

Appetit, m

étvágy

apple

Apfel, m

alma

apricot

Aprikose, f

sárgabarack

April

April, m

április

arm

Arm, m

kar

army

Armee, f

hadsereg

around

herum

körül, körben

article

Artikel, m

cikk

as (when)

als

amint

assistance

Beistand, m, Assistenz, f

közreműködés, asszisztencia

at (place)

an

-nál, -nél

attention

Achtung, f

figyelem

August

August, m

augusztus

aunt

Tante, f

nagynéni

awake

erwachen

ébren

aware

aufgeweckt

éber, tudatában van

away

weg

el, messze/-i

B

 

 

 baby

Baby, n

kisbaba, csecsemő

bake

backen

süt (ételt sütőben)

baker

Bäcker, m

pék

bakery

Bäckerei, f

pékség

balcony

Balkon, m

erkély

ball

Ball, m

labda

banana

Banane, f

banán

band

Band, n

banda, csoport

bank

Bank, f

bank

bank note

Banknote, f

bankjegy

bar

Bar, f

bár (szórakozóhely)

bath

Bad, n

fürdő

bathroom

Badezimmer, n

fürdőszoba

bean

Bohne, f

bab

bear

Bär, m

medve

beard

Bart, m

szakáll

bed

Bett, n

ágy

bee

Biene, f

méh

beefsteak

Steak, n

marhahús szelet

beer

Bier, n

sör

before

vor

előtt (időben)

begin

beginnen

elkezd

behind

hinter

mögött

best

bester,-e,-es

legjobb

bet

Wette, f

denevér

better

besser

jobb

bible

Bibel, f

biblia

birth

Geburt, f

születés

birthday

Geburtstag, m

születésnap

biscuit

Biscuit, n

keksz

bitter

bitter

keserű

blind

blind

vak

block

Block, m

tömb

blood

Blut, n

vér

blouse

Bluse, f

blúz

blue

blau

kék

boat

Boot, n

csónak, hajó

book

Buch, n

könyv

bottom

Boden, m

fenék

brake

Bremse, f

fék

bread

Brot, n

kenyér

break

brechen

törik

breast

Brust, f

mell

bring

bringen

hoz

broad

breit

széles

brother

Bruder, m

fivér

brown

braun

barna

brush

Bürste, f

kefe

budget

Budget, f

költségvetés

build

bauen

épít

building

Gebäude, n

épület

burn

brennen

ég(et)

burning

Verbrennung, f

égés

bus

Bus, m

busz

butcher

Metzger, m

hentes

butter

Butter, f

vaj

C

 

 

café

Café, n

kávézó

cake

Kuchen, m

sütemény

calf

Kalb, n

borjú

can

können

tud, képes –ni; -hat, -het

capital

Kapital, n

főváros

captain

Kapitän, m

kapitány

card

Karte, f

kártya

care

sorgen

vigyáz, óv, törődik

career

Karriere, f

karrier

carrot

Rübe, f, Karrotte, f

sárgarépa

cashier

Kassierer, m,

pénztáros

cat

Katze

macska

cathedral

Kathedrale, f

katedrális

Cell

Zelle, f

cella, sejt

cellar

Keller, m

pince

center

Zentrum, n

központ, centrum

central

zentral

központi

chance

Chance, f

esély

chapter

Kapitel, f

fejezet

character

Charakter, m

karakter, szereplő

cheese

Käse, m

sajt

chemical

chemisch

kémiai

cherry

Kirsche, f

cseresznye

child

Kind, n

gyerek

childhood

Kindheit, f

gyermekkor

chill

kühlen

fagy

chin

Kinn, n

áll (testrész)

chinese

chinesisch

kínai

chocolate

Schokolade, f

csoki

christian

christlich

keresztény

church

Kirche, f

templom

cigarette

Zigarette, f

cigaretta

circle

Kreis, m

kör

class

Klasse, f

osztály

clear

klar, hell

tiszta

clothes

Kleider, pl

ruhák

cloud

Wolke, f

felhő

club

Club, m

klub

coast

Küste, f

tengerpart

coffee

Kaffee, m

kávé

cold

kalt

hideg

collar

Kragen, m

gallér

college

College, n

kolléga

comb

Kamm, m

fésű

come

kommen

jön

commission

Kommission, f

bizottság, megbízás

committee

Komittee, n

bizottság

comrade

Kamarad, m

elvtárs

conflict

Konflikt, m

konfliktus

congress

Kongress, m

kongresszus

contact

kontaktieren

kapcsolatba lép

contrast

Gegensatz, m

kontraszt

control

Kontrolle, f

ellenőrzés, irányítás

cook

kochen

főz

cook

Koch, m, Köchin, f

szakács

cool

kühl

hűvös

cost

kosten

kerül vmibe/vmennyibe

cousin

Cousin, m, Cousine, f

unokatestvér

cow

Kuh, f

tehén

credit

Kredit, m

hitel

crisis

Krise, f

krízis, válsághelyzet

critical

kritisch

kritikus

cross

Kreuz, n

kereszt

crown

Krone, f

korona

cucumber

Gurke, f

uborka

cultural

kulturell

kulturális

culture

Kultur, f

kultúra

D

 

 

 dance

tanzen

táncol

dark

dunkel

sötét

data

Daten, pl

adatok

date

Datum, n

dátum

daughter

Tochter, f

lánya vkinek

day

Tag, m

nap (24 óra)

dead

tot

halott

dear

teuer, lieb

kedves, drága

December

Dezember

december

decide

entscheiden

eldönt, elhatároz

decision

Entscheidung, f

döntés

deep

tief

mély

democratic

demokratisch

demokratikus

describe

beschreiben

leír, jellemez

dessert

Dessert, n

desszert

detail

Detail, f

részlet

detective

Detektiv, m

detektív, nyomozó

directly

direkt

határozottan

director

Direktor, m

igazgató

distance

Distanz, f

távolság

district

Distrikt, m

kerület

double

doppelt

dupla

dozen

Dutzend, n

tucat

dramatic

dramatisch

drámai

dream

Traum, m

álom

drink

trinken

iszik

drunk

betrunken

ittas, részeg

dry

trocken

száraz

E

 

 

ear

Ohr, n

fül

earth

Erde, f

föld (bolygó)

east

Osten

kelet

egg

Ei, n

tojás

eight

acht

nyolc

elbow

Ellbogen, m

könyök

electric

elektrisch

elektromos

electronic

elektronisch

elektronikai

element

Element, n

(alkotó) elem

elephant

Elefant, m

elefánt

eleven

elf

tizenegy

end

Ende, n

vége (vminek)

energy

Energie, f

energia

enough

genug

elegendő, elég

enter

eintreten

belép

entrance

Eingang, m

bejárat

essential

wesentlich

alapvető

exist

existieren

létezik

experiment

Experiment, n

kísérlet

eye

Auge, n

szem

F

 

 

factor

Faktor, m

tényező

factory

Fabrik, f

gyár

fail

fehlschlagen

kudarcot vall, nem sikerül neki

fair

ehrlich

tisztességes

fall

fallen

leesik

false,

falsch

hamis

family

Familie, f

család

fat

fett

kövér

father

Vater, m

apa

fault

Fehler, m

hiba

February

Februar, m

február

feel (good)

sich fühlen

(jól) érzi (magát)

feeling

Gefühl, n

érzés

field

Feld, n

mező

fifteen

fünfzehn

tizenöt

fifty

fünfzig

ötven

fig

Feige, f

füge

fill

füllen

megtölt

film

Film, m

film

find

finden

(meg)talál

fine

fein, schön

remek

finger

Finger, m

ujj

fire

Feuer, n

tűz

first

erster,-e,-es

első

fish

Fisch, m

hal

five

fünf

öt

flat (adj.)

flach

lapos

flesh (body)

Fleisch

hús (élő)

fly (insect)

Fliege, f

légy (rovar)

fly (verb)

fliegen

repül

follow

folgen

követ (vmit)

foot

Fuss, m

lábfej

for

für

-nak, -nek, számára, részére, -ért

forbidden

verboten

tiltott

forget

vergessen

elfelejt

forgive

vergeben

megbocsát

form

Form, f

forma

former

früherer

előző, korábbi

forty

vierzig

negyven

four

vier

négy

fourteen

vierzehn

tizennégy

fox

Fuchs, m

róka

frame

Rahmen, m

keret

free (not occupied)

frei

szabad (nem foglalt)

fresh

frisch

friss

Friday

Freitag, m

péntek

friend

Freund, m, freundin, f

barát

friendly

freundlich

barátságos

from

von

-ból, -tól

full

voll

tele

G

 

 

gain

Gewinn, m

előny, haszon

garden

Garten, m

kert

gas

Gas, n

gáz

give

geben

ad

glass

Glas, n

üveg

go

gehen

megy

God

Gott, n

isten

gold

Gold, n

arany

goldfish

Goldfisch, m

aranyhal

good

gut

goose

Gans, f

liba

grandfather

Grossvater, m

nagypapa

grandmother

Grossmutter, f

nagymama

grass

Gras, n

gray

grau

szürke

green

grün

zöld

grey

grau

szürke

group

Gruppe, f

csoport

guest

Gast, m

vendég


Folyt. köv.

Szólj hozzá!

Címkék: fordítás német angol szókincsfejlesztés német szavak

A bejegyzés trackback címe:

https://bsnyelvtanfolyam.blog.hu/api/trackback/id/tr864635233

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.