Brain Storming nyelvtanulási segédletei

BRAIN STORMING több mint 20 éves nyelvoktatási és fordítói tapasztalata és gyakorlata által kiérlelt módszerek és segédletek tárháza.

Friss topikok

A REIKI-ről (BS fordítás, Eng.-Hun., megjegyzésekkel)

2012.10.02. 12:59 aforizmágus

http://www.castastone.com/Cast-a-Stone_files/reikipage_files/obsidian.jpgIf the healing fails, however, it is because the patient is resisting the healing energy. = Ha a kezelés azonban sikertelen, ezt annak tulajdonítják, hogy a paciens ellenáll a gyógyító energiának.

Kép forrása: http://improve-your-health.net/wp-content/uploads/2009/05/reiki_2.jpg

Angol szöveg forrása:

http://skepdic.com/reiki.html

-1-

Reiki (pronounced ray-key) is a form of healing through manipulation of ki, the Japanese version of chi. Rei means spirit in Japanese, so reiki literally means spirit life force.

A reiki (kiejtve reiki) a "ki" manipulálásán keresztüli gyógyítási forma, ahol a "ki" a "chi" japán változata. A "rei" japánul "lelket" jelent, így a reiki szó szerint „lelki életerő".

-2-

Like their counterparts in traditional Chinese medicine who use acupuncture, as well as their counterparts in the West who use therapeutic touch (TT), the practitioners of reiki believe that health and disease are a matter of the life force being disrupted.

Akár a hagyományos kínai orvoslás meglévő változatában, ahol akupunktúrát használnak, akár a nyugati orvoslásban lévő változatában, ahol az ún. terápiás érintést használják /therapeutic touch = TT/, a reiki gyakorlói is úgy hiszik, hogy (az egészségnek és*) a betegségnek a megzavart életerőhöz van köze.

Megjegyzések:

*A fordításban valójában úgy praktikus, hogy ezt a részt kihagyjuk, mivel ezekben az irányzatokban a betegséget tulajdonítják a megzavart életerőnek, nem az egészséget, vagyis az eredeti fogalmazásban ez feleslegesen, sőt, félrevezetően maradt benne!

Az egészséget is benne hagyva kb. úgy szólna jól, hogy: "az egészségnek és betegségnek az életerőhöz, és annak megzavart állapotához van köze".

-3-

Each believes that the universe is full of energy which cannot be detected by any scientific instruments but which can be felt and manipulated by special people who learn the tricks of the trade*.

Mindegyik hisz abban, hogy az Univerzum tele van olyan energiával, amit nem lehet semmiféle tudományos eszközzel kimutatni, amit azonban éreznek, és általa kezelni tudnak olyan személyek, akik megtanulják (*) a fogásait.

Megjegyzés:

A *trade itt foglalkozást jelentene, ami nem igazán passzolna a magyar szövegbe, így talán jobban hangzik nélküle.

-4-

Reiki healers differ from acupuncturists in that they do not try to unblock a person's ki, but to channel* the ki of the universe so that the person heals.

A reiki gyógyítók abban különböznek az akupunkturistáktól, hogy ők nem próbálják blokkolni a személy ki-jét, hanem *csatornát képeznek az univezum ki-je számára, és így gyógyítanak vele.

Megjegyzés:

*A lényeg az – gondolom –, hogy a felesleges energiát, vagy a túl sok energiát nem blokkolják, hanem elvezetik... esetleg magukon keresztül(?).

-5-

The channeling is done with the hands, and, like TT no physical massaging is necessary since ki flows through the body of the healer into the patient via the air.

Ez a csatornaképzés a kézfejekkel történik, és mint a TT-ben /terápiás érintés = therapeutic touch = TT/ is, semmiféle fizikai masszázsra nincs szükség, mivel a ki a gyógyító testén keresztül a levegőn át áramlik a paciensbe.

-6-

The reiki master claims to be able to draw* upon the energy of the universe and increase his or her own energy while performing a healing.

A reiki mesterei azt állítják, hogy képesek magukhoz "húzni"* az univerzum energiáját, és megnövelni a saját energiaszintjüket, miközben gyógyítanak.

Megjegyzés:

*A húznit azért tettem idézőjelbe, mert az energiához nem igazán illik ez a megfogalmazás – valószínűleg azért használják ezt ebben az anyagban, mert ez a reikisek szóhasználata is.

Az eredeti mondatban egyes szám 3. személyben fogalmaznak, én azonban általánosítottabban fogalmaztam, mivel felteszem minden „reiki-végzettségű” „gyógyító” ezt vallja.

-7-

Reiki healers claim to channel ki into "diseased" individuals for "rebalancing."

A reiki gyógyítók azt állítják, hogy a ki-t bevezetik a "beteg" személybe, hogy azt "kiegyensúlyozzák".

-8-

Larry Arnold and Sandra Nevins claim in The Reiki Handbook (1992) that reiki is useful for treating brain damage, cancer, diabetes and venereal diseases.

Larry Arnold és Sandra Nevins azt állítja "A Reiki Kézikönyve”-ben (1992), hogy a reiki hatásos az agykárosodások, a rák, a cukorbetegség és a nemi betegségek kezelésében.

-9-

If the healing fails*, however**, it is because*** the patient is resisting the healing energy.

Ha a kezelés azonban** sikertelen*, akkor ezt annak tulajdonítják***, hogy a paciens ellenáll a gyógyító energiának.

Megjegyzések:

*fail = nem sikerül, sikertelenül jár, kudarcot vall

**A however kötőszó a magyarban néha jobban hangzik a mondat elején, mivel eléggé hangsúlyos – az angolok ezt írásban úgy jelölik, hogy két vessző közé teszik (ha pl. írásbeli nyelvvizsgán nem teszik ki a vesszőket a vizsgázók, akkor ez stilisztikai hibának számít).

***it is because - ez azért van, mert ... itt pontosabbnak éreztem a szövegben alkalmazott aláhúzott fogalmazást, mert az eredeti angol mondat szintén a reikisek szóhasználatának tényszerű közlése, holott ez az okfejtés minden bizonnyal csak a reikisek szerint logikus.

-10-

Reiki is very popular among New Age spiritualists, who are very fond of "attunements," "harmonies," and "balances.*"

A reiki nagyon népszerű a New Age spiritualistái körében, akik egyébként is nagyon kedvelik a különféle "hangolási", "harmonizálási" és "kiegyensúlyozási" technikákat.*

Megjegyzések:

* A " nagyon szeretik a hangolásokat, harmóniákat és egyensúlyokat" a leírt módon talán jobban hangzik és pontosabb is.

-11-

Reiki apprentice healers used to pay up to $10,000 to their masters to become masters themselves.

A reiki gyógyító-gyakornokok korábban akár 10.000 dollárt is fizettek a mestereiknek, amíg ő maguk is mesterekké nem váltak.

Megjegyzés:

A used to használata itt kissé furcsa, hiszen korábbi, szokásszerű cselekvésre utal (amit jelenleg már nem gyakorolnak), holott ez valószínűleg még most is szokásos gyakorlat.

-12-

The price has* come** down and, according to one correspondent***, "prices for first level are around $100, second level $150-300 and master around $600-800."

Az árak* már lejjebb mentek** és – az egyik forrás*** szerint – "az első szint árai 100 dollár körül vannak, a második szint 150-300 dollár körül és a mester szint 600-800 dollár körül.

Megjegyzések:

*Az eredetiben egyes szám, a fordításban többes szám – mivel a mondat végén több árról is szó van.

**come down = lejön, fordításban lement – mert a magyarban az árak "lemennek".

***tudósító, levelező, üzletfél a jelentése, de itt a forrás megfelelőbb, mivel irreveláns a forrás pontos minőségének, fajtájának megnevezése.

-13-

The process*involves**going through several levels of attunement.

A tanulási folyamat* során**több hangolási szinten mennek át a gyakornokok***.

Megjegyzések:

*process = folyamat, de itt ráfér a kiegészítés.

**involve = beletartozik, magában foglal.

***Úgy éreztem, hogy követhetőbb a mondat, és egyértelműbb is, ha a folyamat résztvevői is benne vannak. Ha benne lettek volna a mondatban, így hangzott volna: "The process involves the apprentices' going through several levels of attunement."

-14-

One*must learn which**symbols to**use, when to***call up the universal life force, how to*** heal an emotional or spiritual illness, and how to**** heal someone who isn't present.

*Meg kell tanulni, melyik** szimbólumot kell használni, mikor*** kell szólítani/felkelteni az univerzális életerőt, hogyan**** kell egy érzelmi vagy spirituális betegséget meggyógyítani, és hogyan**** kell meggyógyítani azt, aki éppen nincsen jelen.

Megjegyzések:

*A ONE általános alany, és éppen akkor használatos, amikor a magyarban alany nélkül fogalmazunk – tehát a fordításból kihagyható.

**which (X) to – melyik (X-t) kell ...-ni

***when to – mikor kell ...-ni

****how to – hogyan kell ...-ni

-15-

Reiki was popularized by Mikao Usui (1865-1926).

A reikit Mikao Usui (1865-1926) népszerűsítette/tette népszerűvé.

-16-

After fasting and meditating for several weeks, he began hallucinating and hearing voices giving him "the keys to healing."

Miután több hétig böjtölt és meditált, elkezdett halucinálni és hangokat hallani, amik megadták neki "a kulcsot a gyógyításhoz".

Megjegyzés:

Korábban a kábító-hatású anyagok szedésének "ellenzői" sokszor úgy jutottak hasonló élményekhez, hogy böjtöltek, és hosszú időn át ingerszegény körynezetbe vonultak - a hatás gyakran ugyanaz volt, mint a kábítószereké (amihez azonban a hozzá vezető kéynelmetlensége kellemetlensége miatt nem lehetett hozzászokni!)

Egy link ezzel kapcsolatban:

Ingermegvonás, élménykeresés, Szenzoros Élménykeresési Skála

http://amirisc.ttk.pte.hu/docs/psy_inge ... b183480394

-17-

See also acupuncture, chi, ch'i kung (qi gong), and therapeutic touch.

Lásd még: akupunktúra, chi, chi-kung, és terápiás érintés címszavakat.

*** *** *** ***

Az eredeti szöveg egyben:

Reiki (pronounced ray-key) is a form of healing through manipulation of ki, the Japanese version of chi. Rei means spirit in Japanese, so reiki literally means spirit life force. Like their counterparts in traditional Chinese medicine who use acupuncture, as well as their counterparts in the West who use therapeutic touch (TT), the practitioners of reiki believe that health and disease are a matter of the life force being disrupted. Each believes that the universe is full of energy which cannot be detected by any scientific instruments but which can be felt and manipulated by special people who learn the tricks of the trade.

Reiki healers differ from acupuncturists in that they do not try to unblock a person's ki, but to channel the ki of the universe so that the person heals. The channeling is done with the hands, and, like TT no physical massaging is necessary since ki flows through the body of the healer into the patient via the air. The reiki master claims to be able to draw upon the energy of the universe and increase his or her own energy while performing a healing. Reiki healers claim to channel ki into "diseased" individuals for "rebalancing." Larry Arnold and Sandra Nevins claim in The Reiki Handbook (1992) that reiki is useful for treating brain damage, cancer, diabetes and venereal diseases. If the healing fails, however, it is because the patient is resisting the healing energy. Reiki is very popular among New Age spiritualists, who are very fond of "attunements," "harmonies," and "balances."

Reiki apprentice healers used to pay up to $10,000 to their masters to become masters themselves. The price has come down and, according to one correspondent, "prices for first level are around $100, second level $150-300 and master around $600-800." The process involves going through several levels of attunement. One must learn which symbols to use, when to call up the universal life force, how to heal an emotional or spiritual illness, and how to heal someone who isn't present.

Reiki was popularized by Mikao Usui (1865-1926). After fasting and meditating for several weeks, he began hallucinating and hearing voices giving him "the keys to healing."

See also acupuncture, chi, ch'i kung (qi gong), and therapeutic touch.

A fordítás egyben:

A reiki (kiejtve reiki) a "ki" manipulálásán keresztüli gyógyítási forma, ahol a "ki" a "chi" japán változata. A "rei" japánul "lelket" jelent, így a reiki szó szerint „lelki életerő". Akár a hagyományos kínai orvoslás meglévő változatában, ahol akupunktúrát használnak, akár a nyugati orvoslásban lévő változatában, ahol az ún. terápiás érintést használják /therapeutic touch = TT/, a reiki gyakolrói is úgy hiszik, hogy (az egészségnek és) a betegségnek a megzavart életerőhöz van köze.Mindegyik hisz abban, hogy az Univerzum tele van olyan energiával, amit nem lehet semmiféle tudományos eszközzel kimutatni, amit azonban éreznek, és általa kezelni tudnak olyan személyek, akik megtanulják a fogásait.

A reiki gyógyítók abban különböznek az akupunkturistáktól, hogy ők nem próbálják blokkolni a személy ki-jét, hanem csatornát képeznek az univezum ki-je számára, és így gyógyítanak vele. Ez a csatornaképzés a kézfejekkel történik, és mint a TT-ben /terápiás érintés = therapeutic touch = TT/ is, semmiféle fizikai masszázsra nincs szükség, mivel a ki a gyógyító testén keresztül a levegőn át áramlik a paciensbe. A reiki mesterei azt állítják, hogy képesek magukhoz "húzni" az univerzum energiáját, és megnövelni a saját energiaszintjüket, miközben gyógyítanak. A reiki gyógyítók azt állítják, hogy a ki-t bevezetik a "beteg" személybe, hogy azt "kiegyensúlyozzák". Larry Arnold és Sandra Nevins azt állítja "A Reiki Kézikönyve”-ben (1992), hogy a reiki hatásos az agykárosodások, a rák, a cukorbetegség és a nemi betegségek kezelésében. Ha a kezelés azonban sikertelen, akkor ezt annak tulajdonítják, hogy a paciens ellenáll a gyógyító energiának. A reiki nagyon népszerű a New Age spiritualistái körében, akik egyébként is nagyon kedvelik a különféle "hangolási", "harmonizálási" és "kiegyensúlyozási" technikákat.

A reiki gyógyító-gyakornokok korábban akár 10.000 dollárt is fizettek a mestereiknek, amíg ő maguk is mesterekké nem váltak. Az árak már lejjebb mentek és – az egyik forrás szerint – "az első szint árai 100 dollár körül vannak, a második szint 150-300 dollár körül és a mester szint 600-800 dollár körül. A tanulási folyamat során több hangolási szinten mennek át a gyakornokok. Meg kell tanulni, melyik szimbólumot kell használni, mikor kell szólítani/felkelteni az univerzális életerőt, hogyan kell egy érzelmi vagy spirituális betegséget meggyógyítani, és hogyan kell meggyógyítani azt, aki éppen nincsen jelen.

A reikit Mikao Usui (1865-1926) népszerűsítette/tette népszerűvé.

Miután több hétig böjtölt és meditált, elkezdett halucinálni és hangokat hallani, amik megadták neki "a kulcsot a gyógyításhoz".

Lásd még: akupunktúra, chi, chi-kung, és terápiás érintés címszavakat.

***

Translated by BS, 2007

Szólj hozzá!

Címkék: fordítás angol gyakorló szöveg

A bejegyzés trackback címe:

https://bsnyelvtanfolyam.blog.hu/api/trackback/id/tr584815599

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.